1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Nelleke de Wit BV: gevestigd te Ouderkerk aan den IJssel;

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Nelleke de Wit BV wenst af te nemen/ afneemt;

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant)

Definitie diensten: de door Nelleke de Wit BV aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching; waaronder bijv. trainingen, coaching, E-books, (online) programma’s, video’s, licenties etc.

Definitie online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van Nelleke de Wit BV door een cliënt geselecteerde cursus of training.

Definitie deelnemer: een door cliënt aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;

2. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Nelleke de Wit BV wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

3. Betaling en facturering 

3.1 Nelleke de Wit BV zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten en werkt met automatische incasso.

3.2 Nelleke de Wit BV programma’s: Voor aanvang van deze diensten dient minimaal 1 deel van de hoofdsom in bezit te zijn van Nelleke de Wit BV. De mogelijkheid bestaat om de hoofdsom in termijnen betalen. Eerste termijn bij aanmelding direct online te betalen. De volgende termijnen worden maandelijks automatisch geïncasseerd.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Nelleke de Wit BV heeft plaatsgevonden.

3.5 Nelleke de Wit BV is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Nelleke de Wit BV, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Nelleke de Wit BV aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Nelleke de Wit BV ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

3.9 Abonnementen en licenties worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI).

4. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma 

4.1 Deelnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Nelleke de Wit BV gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.

4.2 Deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma 

5.1 Nelleke de Wit BV is gerechtigd:

  1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
  2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma en te wijzigen inzien van toepassing;
  3. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
  4. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;
  5. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Nelleke de Wit BV gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

6. Annulering door/opzegging van en verhindering van de deelnemer bij een programma 

6.1 Deelnemer is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen, volgens de volgende termijn:

Gratis trainingen (met betaalde catering): geen annulering mogelijk

Online trainingen: Tot 14 dagen na online aanmelding (conform wet- en regelgeving voor dienstverlening.)

Betaald event: Tot 14 dagen na online aanmelding (conform wet- en regelgeving voor dienstverlening.)

Membership: Tot 14 dagen na online aanmelding (conform wet- en regelgeving voor dienstverlening.), na afloop van 6 maanden alleen in overleg verlengd en vervolgens met een opzegtermijn van 10 dagen.

Licentie: Tot twee maanden voor aflopen jaarlicentie.

Verhindering door ziekte komt voor eigen rekening deelnemer i.v.m. al gemaakte locatiekosten.

Bij annulering wordt €25 aan administratiekosten in rekening gebracht (dit geldt niet voor opzegging membership en de licentie)

6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Nelleke de Wit BV.

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Nelleke de Wit BV niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Nelleke de Wit BV te voldoen.

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Nelleke de Wit BV is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Nelleke de Wit BV.

7.2 Indien en voor zover op Nelleke de Wit BV enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Nelleke de Wit BV de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Nelleke de Wit BV in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

7.4 Iedere schade jegens Nelleke de Wit BV, behalve een schade die door Nelleke de Wit BV is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

8. Overmacht 

8.1 Indien Nelleke de Wit BV door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Nelleke de Wit BV gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Nelleke de Wit BV op betaling door cliënt voor reeds door Nelleke de Wit BV verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

8.2 Nelleke de Wit BV zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Nelleke de Wit BV heeft slechts een inspanningsverplichting.

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Nelleke de Wit BV) waardoor Nelleke de Wit BV tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Nelleke de Wit BV kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

9. Uitvoering door derden 

9.1 Nelleke de Wit BV is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

10. Vertrouwelijkheid 

10.1 Nelleke de Wit BV zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deel- nemers), tenzij anders is overeengekomen of Nelleke de Wit BV daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Nelleke de Wit BV of andere cliënten/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Nelleke de Wit BV/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

11. Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Nelleke de Wit BV ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Nelleke de Wit BV en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Nelleke de Wit BV en gehanteerde software berusten bij Nelleke de Wit BV of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nelleke de Wit BV is het niet toegestaan om enig door Nelleke de Wit BV aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Nelleke de Wit BV geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

12. Persoonsgegevens 

12.1 Nelleke de Wit BV behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

12.2 Nelleke de Wit BV neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events en programma’s) door Nelleke de Wit BV.

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Nelleke de Wit BV en Nelleke de Wit BV zal de informatievoorziening dan stopzetten. Deelnemer zal daarmee dan wel informatie missen over de afgenomen producten en Nelleke de Wit BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van Nelleke de Wit BV een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

Bijlage: Privacyverklaring

Nelleke de Wit BV, gevestigd aan Wildertkade, Ouderkerk aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Klokkegat

6741EM Lunteren

Nelleke de Wit is de Functionaris Gegevensbescherming van Nelleke de Wit BV. Zij is te bereiken via office@nellekedewit.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nelleke de Wit BV verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Reacties op de website(s)

– Op de website ingevulde contactformulieren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nelleke de Wit BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras (doordat een eventuele profielfoto automatisch wordt overgenomen in ons CRM-systeem)

Met welk doel en op basis van elke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nelleke de Wit BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling op basis van de grondslag: Uitvoeren contractuele overeenkomst

– Verzenden van onze nieuwsbrieven en blogs voor klanten op basis van de grondslag: gerechtvaardigd belang en voor niet-klanten op basis van de grondslag: toestemming

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele overeenkomst

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang of uitvoeren van de contractuele overeenkomst

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst

– Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst

– PNelleke de Wit BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren op basis van de grondslag: toestemming

– Nelleke de Wit BV volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte op basis van de grondslag: toestemming.

– Nelleke de Wit BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag: wettelijke verplichting.

Reacties op de website

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen dit doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van Nelleke de Wit BV, zodat we je bericht kunnen beantwoorden dit doen we op bassi van de grondslag: toestemming. De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 2 maanden bewaard.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze websites kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nelleke de Wit BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nelleke de Wit BV) tussen zit. Nelleke de Wit BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

ActiveCampaign

Reden gebruik: 

Versturen geautomatiseerde mailings, CRM

Onderliggende logica: 

Informatievoorziening en communicatie, Bepalen van voorkeuren en behoeftes

Belang: 

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant.

Verwachte gevolgen voor klant: 

Klant ontvangt alleen voor hem/haar relevante informatie danwel producten.

Websites

highstandardondernemen.com

Reden gebruik: 

Informatievoorziening en volgen klantgedrag door het plaatsen van cookies.

Onderliggende logica:

Klant ontvangt op basis van surfgedrag relevante informatie of aankondigingen.

Belang: 

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang.

Verwachte gevolgen voor klant:

Klant ontvangt alleen voor hem/haar relevante informatie.

Social Media

LinkedIn, Instagram, Facebook

Reden gebruik:

Adverteren en informatievoorziening.

Onderliggende logica:

Aan de hand van voorkeuren, wordt wel of niet informatie getoond.

Belang:

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant.

Verwachte gevolgen voor klant: 

Ontvangt alleen relevante info danwel advertenties.

PayPro

Reden gebruik:

Afwikkelen van betalingen

Onderliggende logica:

Bij betaling automatische toegang tot leeromgeving. Bij stornering betaling automatische weigering toegang tot de leeromgeving.

Belang:

Gerechtvaardigd belang of uitvoeren contractuele overeenkomst (een verkoop is een overeenkomst), namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant.

Verwachte gevolgen voor klant:

Bij betaling ontvangt de klant direct toegang tot de leeromgeving. Bij stornering wordt toegang ontzegd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nelleke de Wit BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bij Nelleke de Wit BV: Personalia, telefoonnummer, adres, woonplaats, e-mailadres en ras[1]:                                 

Bewaartermijn:                     Zolang geabonneerd op betreffende mailinglist plus 1 maand.

Reden:                                    Mogelijkheid tot ontvangst blogs en relevante informatie over (afgenomen) producten en het afleveren van goederen. De extra maand is voor verwijderen van de gegevens uit het systeem na afmelding voor de mailinglist.

Bij Stichting PayPro: Bankrekeningnummer en Personalia, adres, woonplaats, telefoonnummer en overige relevante betalingsgegevens: 

Bewaartermijn:5 jaar

Reden:                                    Vereiste voor financiële transacties vanuit de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Wanneer je een reactie achterlaat op een van de website(s), dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nelleke de Wit BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nelleke de Wit BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nelleke de Wit BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Nelleke de Wit BV gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook/Instagram

Functie: Analytische cookie die resultaten advertenties meet

De cookies worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nelleke de Wit BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je reacties hebt achter gelaten op onze website(s), kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naam office@highstandardondernemen.com, of je afmelden van onze mailinglist.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Nelleke de Wit BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reacties van bezoekers op de website(s) kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Nelleke de Wit BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via office@highstandardondernemen.com.


[1]Ras: Profielfoto die automatisch wordt opgeslagen bij aanmelding in ActiveCampaign (CRM)